لیست خدمات ما :

۱۰ درصد تخفیف ویژه بیمه ثالث اتومبیل ۱۵درصد تخفیف بیمه ثالث ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۰ درصد تخفیف ویژه ثالث و بدنه همزمان ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۰درصد تخفیف بیمه بدنه ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۵درصد تخفیف ویژه موتور سیکلت  

اطلاعات بیشتر

سیاستها و خط مشی ها توسعه بازارهای داخلی بهبود مستمر فرآیند و ترکیب سرمایه گذاری بهبود فرآیند سودآوری با تمرکز بر سود محوری توسعه سیستم کیفیت و تعالی سازمان توسعه مشارکت ها در داخل و خارج توسعه و بهبود شبکه فروش طراحی محصولات جدید بیمه ای توسعه نقش فنآوری اطلاعات بهبود موقعیت شرکت در رده […]

اطلاعات بیشتر
صفحات ديگر