خانه / خدمات بیمه ای / بیمه اتکایی

بیمه اتکایی

بیمه های اتکایی

بیمه اتکایی

             ســـرمایه واندوخته های شرکت های بیمه اگرچه مبالغ قابل توجه و هنگفتی می باشد، لکن درمقایسه با تعهدات بسیار سنگینی که قبول می کنند بسیار اندک و ناچیزاست ، به همین دلیل در مقابل حوادث و خطرات بزرگ فوق العاده آسیب پذیر هستند.    …

بیشتر بخوانید »