بیمه سازه های تکمیل شده
بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان
بیمه ماشین آلات پیمانکاری
تجهیزات الکترونیکی
تمام خطر پیمانکاری
تمام خطر نصب
شکست ماشین آلات