نحوه دریافت خسارت بیمه درمان تکمیلی

در صورتی که محل بستری یکی از بیمارستان‌های طرف قرارداد شرکت بیمه دی باشد: بیمه‌شده می‌تواند با معرفی‌نامه بیمه دی به بیمارستان مراجعه نماید.